УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

„Карлсберг България“ вярва, че нашите брандове бира следва да се консумират отговорно от пълнолетни лица и да се избягва злоупотреба.

ВЪВЕДЕНИЕ

Ползването на Уебсайта е съгласно условията, посочени в настоящия документ (Условия за ползване). Ако не приемате тези Условия за ползване или не сте навършили пълнолетие, при което съгласно законите на Р. България можете да употребявате алкохол (навършени 18 години), моля незабавно преустановете ползването на Уебсайта.

Влизането в и ползване на сайта от Ваша страна се счита за приемане от ваша страна на настоящите Условия за ползване и тяхната обвързваща сила спрямо Вас. Те представляват правоотношение между Вас и нас, което може да бъде изменено единствено с наше съгласие. Те следва да се четат във връзка с подробности в Уебсайта относно начина, по който той действа и услугите, които се предоставят. Необходимо е да прочетете и нашата Политика за личните данни (част от Политиката за поверителност).

Ние си запазваме правото да изменяме настоящите Условия за ползване, когато е необходимо, без предварително уведомление, като поместваме актуализираната версия на Уебсайта.

ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

Не можем да гарантираме, че Уебсайтът ще работи постоянно или че няма да има прекъсвания или грешки. Нямате право да се опитвате да се намесвате в надлежната работа на Уебсайта, в частност се забранява да правите опити за разбиване или нарушаване на правилата и механизмите за сигурността, за извършване на нерегламентирано проникване/интервенции, хакване или по друг начин да извършите посегателство спрямо Уебсайта, или да нарушите работата на Уебсайта или на компютърна система, сървър или всякакво друго устройство, свързано с интернет.

Ваша е отговорността да гарантирате, че Вашата компютърна система съответства на всички надлежни технически спецификации, необходими за ползване на Уебсайта и че е съвместима с него. Също така разбирате, че ние не можем да гарантираме и не гарантираме и не даваме уверение, че която и да е част от съдържанието в Уебсайта няма да е заразена по някакъв начин с вируси и/или друг код, които могат да причиняват поражения или да унищожават. Ваша е отговорността за прилагането на достатъчно процедури и средства за проверка за вируси (в това число антивирусни и други средства за защита и сигурност), за удовлетворяване на Вашите конкретни изисквания относно сигурността и надеждността на входящите или изходящите данни.

Когато е необходимо, имаме право да ограничаваме достъпа до определени функционалности или секции в Уебсайта или до Уебсайта като цяло.

РЕГИСТРАЦИЯ

В случаи, в които от Вас се иска да попълните регистрационен формуляр или под друга форма да посочите лични данни, същите трябва да са верни, точни и пълни. Моля, уведомявайте ни за изменения в информацията, настъпили след момента на подаването й при регистрацията.

Вие носите отговорност за опазване на поверителността на Вашия профил и парола. Вие приемате, че сте отговорни за всички действия, извършвани при въвеждане на Вашата парола.

Вие сте длъжни да предприемате всички необходими действия да гарантирате опазване на Вашата парола в условия на поверителност и защитеност и сте длъжни да ни уведомите незабавно, в случай че имате основание да смятате, че Вашата парола е станала известна на друго лице или че паролата Ви се използва или има вероятност да се използва по нерегламентиран начин.

При ползването ние можем да събираме автоматично информация, която не е лична, например IP адреси, от които осъществявате своя достъп до Уебсайта и браузъра, който използвате, а вие приемате, че ние съхраняваме информация на Вашия компютър (с помощта на „бисквитки“), като всички тези действия са за целите на осигуряване на възможно най-добър достъп до и ползване на Уебсайта за вас. За повече информация, моля, посетете раздела с нашата Политика за личните данни (част от Политиката за поверителност).

АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Освен ако не е посочено противоположното, Carlsberg Breweries A/S, „Карлсберг България“ АД или негови лицензодатели - трети страни притежават авторското право върху всички материали на Уебсайта, включително дизайн, текст, графични изображения и елементи и снимки.

Ние притежаваме търговските марки, които фигурират на Уебсайта и всички свързани търговски наименования, емблеми и мотиви, освен ако не е посочено противоположното. Всички останали търговски марки, емблеми и наименования, фигуриращи в Уебсайта, са собственост на притежателите на съответните права, както е посочено.

Можете да сваляте, да разпечатвате и да копирате откъси или материали от Уебсайта единствено за ваше лично ползване, като върху всеки копиран материал задължително следва да е напълно обозначено авторското право или друго право върху интелектуалната собственост. Актът на подобно сваляне на материали или софтуер по никакъв начин не води до прехвърляне на авторско право, право на собственост или на ползване във Ваша полза. Вие се задължавате да не ползвате материал от Уебсайта за каквито и да било други цели, в това число размножаване, освен посоченото по-горе, публикуване, изменение или разпространение, без нашето предварително изрично писмено съгласие.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние ще полагаме разумни усилия да гарантираме точността на информацията в този Уебсайт, но не носим отговорност за и не са обвързващи за нас коментарите, дописките и другите материали, помествани на Уебсайта. Ние нямаме никакви ангажименти и не поемаме никакви гаранции във връзка с коректността, пълнотата и актуалността на информацията и в пълната степен, позволена от закона, отхвърляме отговорност във връзка със загуби или вреди, причинени поради приемането на такава информация за меродавна за Вас или за други страни, на които сте предали такава информация.

В случай че установите неточности в информацията на Уебсайта, моля свържете се с нас на имейл office@carlsberg.bg и ние ще се постараем да ги поправим, когато сме съгласни с евентуална поправка, в срокове, които са разумни в практически план.

ДОПИСКИ

Мнения или прегледи (дописки), помествани на Уебсайта, са отговорност на техните съответни автори и по никакъв начин не изразяват позициите на „Карлсберг България“ АД. Ние нямаме никакви ангажименти и не поемаме никакви гаранции, експлицитно или имплицитно, във връзка с мнения или дописки, в това число по отношение на тяхната законности или точност, и ние отказваме каквато и да било отговорност във връзка с тях в пълната степен, позволена от закона.

КОНКУРЕНЦИЯ

Спрямо всяко действие, свързано с конкуренция, извършвано или промотирано на Уебсайта, ще се прилагат нормативните разпоредби, конкретно отнасящи се до такива действия на конкуренция.

ВРЪЗКИ КЪМ ТОЗИ И ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Понякога може да даваме връзки, чрез които пряко да посещавате уебсайтове на трети страни направо от този Уебсайт. Такива уебсайтове на трети страни не са под наш контрол и, освен ако не е посочено друго, ние нямаме никакъв принос към съдържанието на такива уебсайтове. Когато кликвате върху връзката и отивате на тези уебсайтове, Вие напускате зоната, която контролираме ние, поради което ние не можем да носим отговорност за каквито и да е въпроси, възникващи във връзка с използването на Ваши данни от третите страни, със съдържанието на уебсайтовете или продуктите или услугите, предлагани на вас от тези уебсайтове.

Ние си запазваме правото, по наша преценка, да забраним връзка от друг интернет сайт към материали или информация на този Уебсайт.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Въпреки че се надяваме, че настоящият Уебсайт ще представлява интерес за потребителите, ние не носим никаква отговорност и не поемаме никакви гаранции или условия по отношение на Уебсайта или неговото съдържание, в пълната степен на отказ от подобна отговорност, която законът позволява.

Ако сте физическо лице - ползвател, а не юридическо лице, ние не носим отговорност за вреди от икономически характер и ще носим отговорност единствено за преки вреди – такива, каквито биха могли разумно да се предвидят.

В случай, че сте юридическо лице - ползвател, ние в никакъв случай няма да дължим каквито и да е обезщетения във Ваша полза, за косвени вреди или бъдещи загуби, пропуснати ползи под формата на пропусната печалба, приходи или положителна репутация, произтекли от ползването или невъзможността за ползване, на този Уебсайт или информация на него.

Това по никакъв начин не се отнася до и не ограничава нашата отговорност в случай на посочване на невярна информация с цел измама или друга отговорност, която не подлежи на ограничаване, съгласно действащото законодателство.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

”Карлсберг България“ АД е дружество, регистрирано в Р. България, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк.“Младост 4“, ул. „Бизнес парк София“, сгр.10, ет.4. Всички уведомления с правен характер се изпращат на адреса на управление.

Неупражняване на право от наша страна не се счита за отказ от право. Вашите права съгласно тези Правила за ползване не могат да бъдат отстъпвани или прехвърляни.

В случай че се установи, че някаква част от настоящите Правила за ползване са нищожни, всички останали разпоредби в настоящите Правила за ползване остават действителни и в сила.

Вие и ние приемаме, че приложимото законодателство спрямо настоящите Правила за ползване е българското и че спорове между нас по отношение на Уебсайта или възникващи от или във връзка с настоящите Правила за ползване, ще се отнасят за разрешаване единствено към компетентния съд в гр. София.

Моля, споделяйте този сайт и публикациите в него само и единствено с хора, които имат навършени 18 или повече години.

КОНТАКТ С НАС

Ако срещате трудности с нашия Уебсайт или желаете да споделите свои коментари по него, можете да се свържете с нас на имейл office@carlsberg.bg.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Официално съобщение

www.shumensko.bg се управлява от “Карлбсерг България” АД – дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Бизнес Парк София“, сграда 10, етаж 4 (наричано тук „Карлсберг“, „ние“ или „нас“).

Ако имате проблем със сайта или искате да споделите мнение за него, моля, свържете се с нас на office@carlsberg.bg.

Всяка лична информация, споделена от потребителите, ще бъде третирана и защитена според Политиката на Карлсберг за защита на личните данни.

Това официално съобщение е изготвено съгласно разпоредбите на българското законодателство и всеки спор, възникнал във връзка с него, който не може да бъде разрешен на добра воля, ще бъде отнесен към компетентния български съд в гр. София.

Достъп и съдържание

Този уебсайт е достъпен „в настоящия си вид“ и „както е наличен“. Карлсберг не гарантира, че сайтът ще работи непрекъснато и без грешка. Карлсберг ще положи разумни усилия информацията в сайта да е точна, но не може да поеме отговорност и да гарантира, че съдържанието е пълно и актуално. Съдържанието на уебсайта не трябва да се използва като основа за действия, които биха могли да имат законови последствия.

В рамките на позволеното от закона: Карлсберг ясно се разграничава от всякакви условия и гаранции, независимо дали са , изрични, подразбиращи се или законоустановени, включително, но не само, гаранции за качество, годност за определена цел и липса на нарушения; Карлсберг не носи отговорност за вреди, претърпени в следствие на достъп до, използване на или позоваване на съдържанието в този сайт.

Всички коментари до нас във връзка с този сайт са собственост на Карлсберг и няма да бъдат третирани като конфиденциални.

Възможно е през определено време да ограничаваме достъпа до функционалности или части на сайта, както и до целия сайт.

Авторско право и търговски марки

Освен ако не е посочено друго, търговските марки на този сайт, както и всички материали, включително дизайн, текст, графики и фотографии, принадлежат на Карлсберг и на нейните партньори – трети страни.
Части или материали от нашия сайт могат да бъдат сваляни, разпечатвани или копирани само с нетърговска цел, за лична употреба. Всички копирани материали трябва да включват всички бележки за авторски или други права на собственост. Използването на материали от този сайт под каквато и да е друга форма не е разрешено, без предварително изрично писмено съгласие от наша страна.

Връзки към други сайтове

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни и, освен ако не е посочено друго, Карлсберг не контролира по никакъв начин съдържанието на тези сайтове. Карлсберг не носи отговорност за съдържанието или за проблеми, възникнали във връзка със сайтове на трети страни.

Политика за поверителност

Карлсберг България (наричана "ние" или "нас") уважава неприкосновеността на всеки индивид, който посещава този уебсайт (наричан „сайт“). Тази политика на поверителност определя правилата, по които всички лични данни, които събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат използвани от нас. Моля, отделете време да прегледате политиката ни подробно. За да Ви помогнем, сме обобщили основните точки.
1. Използваме личната Ви информация, за да изпълним исканията Ви и за да Ви обслужваме по-добре.
2. Ще Ви изпращаме само материали, които сте заявили, че искате да получавате и ще уважаваме отказа Ви да получавате материали.
3. Използваме бисквитки и уеб маяци, които ни помагат да разберем кои функции използват нашите посетители, да им предоставим по-добра функционалност и да им предложим персонализирано съдържание.
4. Използваме подробни процедури, за да защитим данните Ви.
5. Запазваме си правото да използваме или огласяваме информация при определени обстоятелства, като например при правен интерес или с цел защита на собствеността ни.
6. Съобразяваме се с изискванията на съответните закони за защита на личните данни.

Кога събираме лична информация?

Събираме само лични идентификационни данни като имена, адреси, имейл адреси, демографска информация (възраст, пол и т.н.), информация за вкуса и предпочитанията и т.н., когато последната е предоставена доброволно от посетителя. Предоставяйки такава информация, Вие се съгласявате с употребата (и разкриването) на тази информация за целите, посочени тук или по времето на събирането й.

Посетителите могат да изберат да предоставят лична информация, за да участват в игри, за да получават информация или за да оставят коментар или друга комуникация. Задаваме въпрос за възрастта, за да сме сигурни, че само хора, достигнали законовата възраст, на която могат да консумират алкохол (18 години), разглеждат или взаимодействат с нашия сайт.

Възможно е също така да събираме информация за посещенията Ви на нашия сайт, включително, но не само, за данните за трафика и ресурсите, които достъпвате.

Какво правим с тази информация?

Събираме лична идентификационна информация:
• за да ви изпращаме новини и актуална информация за продукти и за компанията относно темите, за които сте заявили, че искате да получавате информация - по поща, имейл, телефон или друго средство за комуникация;
• за да отговаряме на въпроси, коментари и друга комуникация;
• за да Ви регистрираме за определени функционалности;
• за да предоставим персонализирано съдържание, информация и т.н.
• за да сме сигурни, че съдържанието на сайта е представено по-най ефективния начин за Вас и за Вашият компютър

Какво правим, за да защитим личните данни?

Данните, които събираме от Вас, се обработват от персонал, който работи или за нас, или за някоя от компаниите в Групата, или за някой от нашите доставчици на услуги или партньори. Този персонал може, освен всичко останало, да е ангажиран с изпълнението на нашите задължения към Вас в предоставянето на услуги.

Всяка лична информация, която предоставяте, ще бъде защитена в нашите системи и/или тези на компанията, поддържаща сайта от наше име.

Полагаме всички усилия да сме сигурни, че третите лица, които работят за нас като наши агенти, за да направят сайта и съдържанието му достъпни за Вас и да изпълнят заявките Ви и нашите задължения към Вас, са съгласни да защитават личната информация, до която имат достъп, за да обслужват нашия сайт и нашите посетители.

За съжаление предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани към сайта. Всяко предаване е Ваша собствена отговорност и риск. Щом получим информацията, използваме стриктни процедури и политика за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

Връзки към други сайтове

Възможно е да Ви предложим връзки към други сайтове. Стараем се да се свързваме само със сайтове, които споделят нашите ценности. Винаги трябва да проверявате политиката за поверителност на всички свързани сайтове, за да се информирате за техните практики за събиране на информация, включително как използват бисквитки. Ние не носим отговорност за съдържанието или политиката за събиране на информация на сайтовете, оперирани от други компании. Ако посещавате друг сайт, трябва да се запознаете с неговата политика за поверителност, както и с останалите му политики.

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни и, освен ако не е посочено друго, Карлсберг не контролира по никакъв начин съдържанието на тези сайтове. Карлсберг не носи отговорност за съдържанието или за проблеми, възникнали във връзка със сайтове на трети страни.

Разкриване на Ваша информация

Няма да разпространяваме Вашата лична информация без Вашето съгласие, освен ако това не е необходимо, за да изпълним исканията Ви.

Запазваме си правото да използваме или разкриваме всяка информация, необходима и изискана по закон, наредба или друг нормативен акт или съдебно искане - за извършване на разследвания по клиентски искове и оплаквания или възможни нарушения на закона, за да защитим целостта на сайта, за да изпълним Ваши искания или за да съдействаме при разследвания в наказателни производства.

Можем да разкрием личната Ви информация на трети страни:
• в случай, че продаваме или купуваме бизнес или активи. В такъв случай можем да разкрием личната Ви информация на съответния продавач или купувач на тези бизнеси и активи;
• ако ние или значителна част от нашите активи бъдат придобити от трети лица. В такъв случай личната информация за нашите клиенти ще бъде един от активите, които ще бъдат трансферирани.

Какво трябва да направя, ако имам въпроси, искам да достъпя, актуализирам или изтрия информация или искам да престана да получавам бъдеща комуникация?

Ако искате да достъпите, актуализирате, промените или изтриете информация за Вас от нашата база данни (при спазване на приложимите законови изключения), искате да престанете да получавате бъдеща комуникация от нас или имате въпроси относно политиката ни на поверителност, можете да се свържете с нас.

Достъп до Вашата информация

Имате право да поискате копие от личните данни, с които разполагаме за Вас. Запазваме си правото да поискаме от Вас да покриете разходите ни, в рамките на разумното, за предоставяне на копие на Вашите данни. Също така имате право да поискате всякакви неточности в личните Ви данни да бъдат коригирани.

Споделяне и препращане на информация от сайта към лица под 18 годишна възраст

Забранено е споделянето и препращането на информация от сайта към лица под 18 годишна възраст.

Актуализации

Можем да изменяме тази политика за поверителност, когато е необходимо, без предварително уведомление, като публикуваме актуалната версия на сайта. Ако правим промени в начина, по който използваме личните Ви данни, ще Ви информираме по имейл. Политиката за поверителност е актуализирана за последно през април 2017 г.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки отрязъци данни, под формата на текст или/и числа, които се запазват от уебсайта на компютъра или на друго устройство с интернет браузър, така че устройството Ви да бъде разпознато следващия път, когато посетите сайта. Това се случва първия път, когато посетите сайта. Бисквитките могат да бъдат използвани по много начини, но като цяло целта им е да направят използването на сайта по-ефективно и да съхранят информация за предпочитанията на потребителите. С други думи, бисквитките правят използването на интернет по-лесно, тъй като потребителите не са задължени да започват от начало всеки път. Бисквитките са пасивни файлове и не могат да разпространяват компютърни вируси или зловреден софтуер.

Уебсайтовете използват данните, събрани чрез бисквитките, за да запаметят информацията и предпочитанията на потребителите като: съдържание на кошницата, дали потребителят е регистриран, как се използва уебсайтът и т.н. Обикновено бисквитките се изтриват автоматично при затваряне на браузъра („сесийни“ бисквитки). Възможно е и да са настроени да изтичат на определена дата, така че данните да се съхраняват за определен период („постоянни“ бисквитки). Постоянните бисквитки обикновено се съхраняват на твърдия диск на устройството. Съществува и разграничение между собствени бисквитки (такива, настроени от уебсайта, който потребителят посещава) и бисквитки на трети страни (такива, настроени от трети страни и добавени в сайта, който потребителят посещава). Бисквитките на трети страни се настройват от програми за уеб анализ, рекламодатели и други с маркетингови цели.

Как използваме бисквитките

Използваме бисквитките, за да подобряваме и обновяваме постоянно нашия сайт и за да предоставим възможно най-добра услуга на нашите потребители. Информацията, която събираме, е анонимна и няма как данните, събрани чрез бисквитките, да бъдат свързани с потребителя. Само Карлсберг Груп и нашите технически партньори Карлсберг ИТ имат достъп до тази информация.

С цел постоянно подобряване на съдържанието и услугите на нашия сайт, ние регулярно събираме анонимни статистики. Използваме бисквитки на Google Analytics, за да анализираме използването на уебсайта и за да създаваме статистики за него. Това ни помага да открием аномалии и да подобрим цялостното потребителско изживяване на уебсайта ни. Бисквитките на Google Analytics съдържат случайно генериран ID код, който се използва, за да разпознаем браузъра Ви, докато четете страницата. Този код съдържа лична информация и се използва само за уеб анализ.

Как се изтриват бисквитки

Надяваме се, че ще приемете използването на бисквитки, така че да можем да ви осигурим възможно най-доброто преживяване на нашия сайт. Чрез промяна на настройките по подразбиране на браузъра бихте могли лесно да отхвърлите бисквитките и/или да конфигурирате браузъра си така, че да Ви предупреждава, преди да съхрани бисквитка. Моля, имайте предвид, че ако отхвърлите бисквитките, може да изгубите част от функционалността на сайта.

Ако не желаете да получавате бисквитки от нашия сайт, можете (на повечето браузъри) да отидете на интернет опции/настройки на бисквитките и да добавите нашия сайт към списъка с адреси, за които искате да блокирате бисквитките. Можете и да изтриете индивидуалните бисквитки, както и всички бисквитки, които браузърът е запаметил.