ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОЛЕДНА КАРТИЧКА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта “СЪЗДАЙ СВОЯТА КОЛЕДНА КАРТИЧКА С ШУМЕНСКО” се организира и провежда от рекламна агенция Ноубъл ГРАФИКС ООД, ЕИК: 126557114, наричана по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

1.1.Спонсор

Спонсор на играта и лице, което осигурява възможността за реализация на “СЪЗДАЙ СВОЯТА КОЛЕДНА КАРТИЧКА С ШУМЕНСКО” е “Карлсберг България” ООД, ЕИК: 127015636, наречено по-долу накратко „Спонсор”.

Спонсорът на играта има право неговото име, лого и други елементи от търговската му марка да бъдат позиционирани във всички материали, свързани с провеждането на играта – целеви страници, подстраници, онлайн реклами и публикации, банери, брошури и други материали, както и на самите картички.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С участието си в Играта и натискане на бутона “ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”, участниците се съгласяват с официалните правила на Играта.

2.2. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на Интернет адрес: www.shumensko.bg/kolednikartichki.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Играта “СЪЗДАЙ СВОЯТА КОЛЕДНА КАРТИЧКА С ШУМЕНСКО” се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 14.12.2017 г., и участниците могат да избират, създават и подават за изпращане коледни картички до 22.12.2017 г., 17ч.

4.2. Организаторите на Играта имат право да променят сроковете й, като известяват за това на Интернет адрес: www.shumensko.bg/kolednikartichki при условията на т. 2.3. от настоящите правила.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Участието в настоящата игра не е обвързано със закупуване и/или по какъвто и да било начин с ангажиране на лицата със стоките, произвеждани и /или продавани от спонсора, нито с картичките, които са предмет на играта. Създаването, индивидуализирането, надписването и подаването за изпращане на картичките, както и куриерската или пощенска услуга по тяхното доставяне до получателя са и ще останат за целия срок на играта напълно безплатни за участника.

Право на участие в Играта, през микросайта на спонсора на адрес: www.shumensko.bg/kolednikartichki имат всички български граждани, навършили 18 години.

С регистрацията си за участие в играта всеки участник приема настоящите правила и условия на играта.

5.2. В случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1, то те имат право да анулират подадената за изпращане от него картичка

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

• Да попълни свои име, фамилия и e-mail адрес, както и име, фамилия и адрес на получателя в приложението “СЪЗДАЙ СВОЯТА КОЛЕДНА КАРТИЧКА С ШУМЕНСКО” в микросайта www.shumensko.bg/kolednikartichki

• Да избере дизайн на коледна картичка и да създаде послание до нейния получател или да избере един от 5-те предложени варианта на разположение на участника.

6.2. Организаторът залага дневен лимит картички от 300 броя, като след достигане на заявеното количество на участниците ще бъде изписано, че дневният лимит е достигнат и могат да опитат отново да подадат заявка за изпращане на картичка на следващия ден. Организаторът и спонсорът не поемат ангажимент и нямат задължение да изпращат картички над посочения брой на дневния лимит. Отказ на микросайта да приеме заявка за изпращане на картичка след достигане на заложения дневен лимит не е и няма да се счита за нарушаване на условията на играта от страна на организатора и спонсора. Всички участници и потребители на микросайта са уведомени и са наясно с тези условия на играта.

6.3. Организаторът изпраща за своя сметка всички получени заявки на картички в рамките на дневния лимит до посочените в заявката получатели, съобразно избрания вариант или съобразно записания в заявката текст.

6.4. Организаторът провежда задължителен мониторинг и преценка на съдържанието от модератор, който има право, без да дава каквито и да било обяснения и мотиви, да откаже изпращане на дадена картичка, ако по негова преценка съдържанието и е нецензурно, непристойно, противоречи на морала и/или по друга причина е несъвместим с добрите търговски практики и добрите нрави и/или с политиката на Организатора и Спонсора.

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът на Играта не носи отговорност за невъзможността за получаване на картичката от получателя или за забавяне на доставянето на картичката на посочения от подателя адрес, поради технически или други причини, попречили на куриерската или пощенска служба да достави картичките или поради други непредвидени и непреодолими събития.

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

8.1. Настоящата игра може да бъде прекратена преди 22.12.2017 г. при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата игра.

8.2. Организаторите могат да прекратят настоящата игра при наличие на нарушение или злоупотреба с правилата на играта или при извънредни обстоятелства.

8.3. В случаите по т. 8.1 и т. 8.2:

Организаторите и/или Спонсорът няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;

Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на микросайта www.shumensko.bg/kolednikartichki на Спонсора.

ЧАСТ 9. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организаторите на Играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че техните имена и снимка биха могли да бъдат използвани само за целите на играта, като Организаторите не дължат за това заплащане.

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. С участието си в Играта лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата кампания. Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й.

11.2 Всички лични данни, събирани във връзка и по време на играта се събират и използват от Организатора единствено за целите на настоящата игра.